Urban planning

Urban living room

Public spaces Ružinov

The project suggests a five-step universal strategy necessary for the gradual revitalization of urban spaces in Bratislava that we see often empty and without temperament. It works with core public space and identifying existing barriers in it. The initial project was conceived in the area of the inner city – Ruzinov, which is in close connection to the settled historic center, currently having the greatest potential for development and being one of the most attractive areas of city life. By recovery of this critical location and widening acupuncture interventions, the strategy may evolve and naturally spread further through the users of urban spaces.

authors: Erik Blaho | Ladislav Michalka | Daniela Schuchmannová

Verejné priestory Ružinov

Projekt navrhuje univerzálnu stratégiu piatich krokov potrebných pre postupnú revitalizáciu mestských priestorov Bratislavy, ktoré vídame často ľudoprázdne a bez temperamentu. Pracuje s ťažiskovým verejným priestorom a identifikáciou existujúcich bariér v ňom. Prvotná schéma projektu vznikla v lokalite vnútorného mesta a to v mestskej časti Ružinov, ktorá je v úzkej náväznosti na ustálené historické centrum, v súčasnosti má najväčší rozvojový potenciál a predstavuje jednu z najatraktívnejších oblastí pre život v meste. Vzkriesením práve tejto rozhodujúcej lokality a rozširujúcimi sa akupunktúrnymi zásahmi sa stratégia môže odvíjať a šíriť užívateľmi mestských priestorov prirodzene ďalej.

Medzi existujúce bariéry staviame automobilovú dopravu nepriateľskú ku chodcom, priestranné nekvalitné plochy zelene a iných spevnených plôch, nekvalitnú a schátralú chaotickú zástavbu, nedostatok bodových verejných priestorov v dochádzkovej vzdialenosti, absenciu hodnotných peších prepojení podporujúcich orientáciu a identifikáciu sa s priestorom, slabú spolupatričnosť a ľahostajnosť obyvateľov.

autory: Erik Blaho | Ladislav Michalka | Daniela Schuchmannová