ne.mŕtve mesto – stratégia pre oživenie verejných priestorov

Mestské zásahy Bratislava 2015 - My sme mesto

NE.MŔTVE MESTO

Naše mestské priestory sú vymreté už dnes. Kam smerujeme?

Un.dead City

Our urban areas are extinct today. Where are we heading?

Project "ne.mŕtve mesto" - "un.death city" was created for Urban interventions Bratislava 2015. We try to focus on boom effect of our poster, because we think is more important to have strategy for new public places than make every few years an interventions for them. Interventions are very important, of course. So maybe our vision of future is irritated, but if we didn't change our behaviour in creating city with new public spaces, it could be like this.

A strategy for the recovery of public spaces

The project suggests a five-step universal strategy necessary for the gradual revitalization of urban spaces in Bratislava that we see often empty and without temperament. It works with core public space and identifying existing barriers in it. The initial project was conceived in the area of the inner city – Ruzinov, which is in close connection to the settled historic center, currently having the greatest potential for development and being one of the most attractive areas of city life. By recovery of this critical location and widening acupuncture interventions, the strategy may evolve and naturally spread further through the users of urban spaces.

We put pedestrians-unfriendly traffic within the existing barriers, poor spacious green areas and other paved areas, poor quality chaotic and dilapidated buildings, lack of spot public spaces within walking distance, lack of valuable pedestrian connections supporting orientation and identification with space, weak solidarity and the indifference of population.

 

Stiahni si poster ne.mŕtve mesto

Stratégia pre oživenie verejných priestorov

Projekt navrhuje univerzálnu stratégiu piatich krokov potrebných pre postupnú revitalizáciu mestských priestorov Bratislavy, ktoré vídame často ľudoprázdne a bez temperamentu. Pracuje s ťažiskovým verejným priestorom a identifikáciou existujúcich bariér v ňom. Prvotná schéma projektu vznikla v lokalite vnútorného mesta a to v mestskej časti Ružinov, ktorá je v úzkej náväznosti na ustálené historické centrum, v súčasnosti má najväčší rozvojový potenciál a predstavuje jednu z najatraktívnejších oblastí pre život v meste. Vzkriesením práve tejto rozhodujúcej lokality a rozširujúcimi sa akupunktúrnymi zásahmi sa stratégia môže odvíjať a šíriť užívateľmi mestských priestorov prirodzene ďalej.
Medzi existujúce bariéry staviame automobilovú dopravu nepriateľskú ku chodcom, priestranné nekvalitné plochy zelene a iných spevnených plôch, nekvalitnú a schátralú chaotickú zástavbu, nedostatok bodových verejných priestorov v dochádzkovej vzdialenosti, absenciu hodnotných peších prepojení podporujúcich orientáciu a identifikáciu sa s priestorom, slabú spolupatričnosť a ľahostajnosť obyvateľov.

#1 dopravné bariéry

#2 nekvalitné plochy

#3 nové bodové verejné priestory

#4 hierarchizácia peších prepojení

#5 participácia a intervencie

 

Poster

Prezentácia

Autori

Pridaj komentár