Architecture

Mixed-used residential building Vrakuňa

Polyfunkčný dom Vrakuňa | Mixed-used residential building Vrakuňa

    Architektúra navrhovaného objektu pôsobí, na rozdiel od nesúrodého okolitého architektonicko-urbáneho priestoru, striedmo a decentne. Svojou hranatou hmotou nastoľuje poriadok a jasnosť hmotovej skladby. Tektonika okenných otvorov a balkónov prezrádza obytnú funkciu budovy ale zároveň svojim nepravidelným rozložením vytvára hru fasády, ktorá pôsobí na okoloidúcich príjemným a netradičným dojmom. Dominantné postavenie v území si polyfunkčný bytový dom buduje svojou výškou a polohou pri brehu Malého Dunaja. Samotná vykonzolovaná výšková časť objektu pôsobí ako akcent prostredia a svojím atypickým riešením jednoznačne púta pozornosť.

    Architecture of the proposed building works unlike the broken surrounding architectural-urban area sparingly and subtly. Its rectangular masses restore order and clarity of the material composition. Tectonics of windows and balconies reveals residential function of the building but also its irregular distribution creates a game facade, which operates the passers pleasant and interesting feel. Their status in the territory of a Mixed used residential building its height and location near to bank of the Little Danube. The actual height cantilevered portion of the property acts as an accent and environment clearly to himself draws attention to its atypical solution.