Urban planning

Cube

The "Cube" creates a very simple construction system, consisting of iron structure 3x3x3 meter. Structure can be expanded in all directions and create different structures. Using different variants of panels on each side of the cube, the cube can be multifunctional platform for various applications. From one-off cultural events after long-term creative jobs or it can verifying the location of permanent buildings by a set of temporarily cubes on landmarks. Immense advantage of the Cube is expandability and change of places. The estimated price of functional cubes as retail is 1000 Euro. The Cube can also be used as a structural system for other activities. Therefore, its flexibility is a universal element in the formation of active public space.

Kocka vytvára veľmi jednoduchý systém stavebnice, pozostávajúcej zo železnej konštrukcie 3x3x3 metra. Konštrukciu je možné rozširovať vo všetkých smeroch a vytvárať rôzne štruktúry. Za použitia rôznych variant panelov na jednotlivé strany je Kocka multifunkčnou platformou pre rôzne využitia. Od jednorazových kultúrnych podujatí po dlhodobé kreatívne pracovné miesto, od overenia umiestnenia trvalej zástavby pomocou súboru Kociek po orientačné body. Nesmiernou výhodou Kocky je rozšíriteľnosť a zmena miesta. Odhadovaná cena funkčnej Kocky ako predajne je 1000 eur. Kocka môže byť využitá i ako konštrukčný systém pre iné aktivity a preto svojou flexibilitou je univerzálnym prvkom v tvorbe aktívneho verejného priestoru.